Regulamin

Spółka Gizmania s.r.o., z siedzibą przy Bubenské nábřeží 306/13, Hall no. 11, 170 00 Praha 7 - Holešovice, nr ID: 24208230, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, dział C, wkładka 188745 (dalej zwana "Sprzedawcą") niniejszym publikuje swoje warunki (dalej zwane "OWH"), które dotyczą zakupu towarów oferowanych przez Sprzedawcę w jego sklepie internetowym - e-shop na stronie https://www.gizmania.pl/ (dalej zwanej "Stroną").

Niniejsze OWU stosuje się odpowiednio również do zakupu towarów w sklepach Sprzedawcy, jeżeli odpowiada temu charakter stosunku - w szczególności uregulowanie odpowiedzialności za wady - reklamacje.

Warunki handlowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Złożenie zamówienia oznacza, że Kupujący akceptuje niniejsze OWU Sprzedawcy w zakresie regulacji wzajemnych praw i obowiązków stron w relacji wynikającej ze sprzedaży Towaru przez Sprzedawcę. Stosunki pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą regulują niniejsze OP, które wiążą obie strony, chyba że zawarta umowa wyraźnie stanowi inaczej. OP określają prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz jego klientów (kupujących) i w aktualnym brzmieniu stanowią treść umowy kupna (o dostawę towarów) lub są jej integralną częścią. Prawa i obowiązki, które nie są wyraźnie uregulowane w niniejszych OP, są regulowane przepisami odpowiedniego ustawodawstwa, w szczególności Kodeksu cywilnego (ustawa nr 89/2012 Dz.U.) z późniejszymi zmianami.

II. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Sprzedawca niniejszym informuje Kupującego, a Kupujący składając zamówienie potwierdza, że został i jest informowany przez Sprzedawcę o:

(i) tożsamości Sprzedawcy: Sprzedającym jest Gizmania s.r.o., z siedzibą przy Bubenské nábřeží 306/13, Hall nr 11, 170 00 Prague 7 - Holešovice, ID nr: 24208230, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, Insert 188745.

(ii) oznaczenie towarów lub usług (zwanych dalej "Towarami") oraz opis ich głównych cech: jest wskazany na Stronie indywidualnie dla każdego Towaru lub poprzez link - prolink do innych stron internetowych (producenta/dystrybutora itp.),

(iii) cena Towaru, obejmująca wszelkie podatki, opłaty i inne podobne świadczenia pieniężne: jest zawsze wskazana przy każdym Towarze z osobna i jest ostateczna, a Sprzedawca nie jest uprawniony do jej jednostronnego podwyższenia w jakikolwiek sposób; jeżeli charakter Towaru nie pozwala na racjonalne określenie tej ceny z góry, zawsze przy Towarze wskazany jest konkretny sposób jej wyliczenia,

(iv) sposób płatności (w tym ewentualny obowiązek wpłaty zadatku): jest zawsze wskazany z wyborem Kupującego dla każdego Towaru, wybór oferowanych sposobów płatności za Towar należy do Kupującego, a wybrany sposób płatności nie może być później zmieniony bez zgody Sprzedawcy,

(v) sposób dostawy lub realizacji Towaru: jest zawsze określony z wyborem Kupującego dla poszczególnych Towarów, wybór oferowanych sposobów dostawy/wysyłki należy do Kupującego, a wybrany sposób dostawy nie może być później zmieniony bez zgody Sprzedawcy,

(vi) czas dostawy lub realizacji Towaru: oferta Towarów na Stronie wskazuje, czy Towar jest dostępny

(vii) koszty dostawy Towarów: są one zawsze podawane przy każdym sposobie dostawy Towarów, a wybierając sposób dostawy Towarów Kupujący wybiera również i wyraża zgodę na odpowiedni koszt - cenę do zapłaty za dostawę Towarów,

(viii) informacje o istnieniu praw do wadliwego wykonania, w stosownych przypadkach, także o gwarancji jakości, serwisie posprzedażowym i ich warunkach: Kupującemu przysługują prawa do wadliwego wykonania, a Sprzedawca świadczy serwis na warunkach określonych w dalszej części niniejszych OP, w szczególności w art. X niniejszych OP,

(ix) że Sprzedawca przechowuje w formie cyfrowej i zabezpieczonej treść zamówień prowadzących do zawarcia umowy o dostawę Towarów z Kupującym, w tym dane osobowe i inne dane przekazane przez Kupującego, oraz stosuje w celu ich ochrony aktualne środki techniczne odpowiadające zwykle stosowanym systemom technicznym i zabezpieczeniom; Kupujący jest uprawniony w każdym czasie do żądania ujawnienia aktualnie stosowanych środków technicznych, a Sprzedawca ujawni je Kupującemu na jego żądanie w zakresie wystarczającym do poinformowania Kupującego i nienarażającym na szwank tajemnic handlowych i innych informacji poufnych Sprzedawcy,

(x) że zawartość cyfrowa zamówień i innych danych, jeśli takie istnieją, będących w posiadaniu Sprzedającego jest zgodna (i możliwa do wykorzystania przez) zawartość cyfrową będącą obecnie w powszechnym użyciu

(i) sprzęt, tj. komputery osobiste na platformie PC i Mac firmy Apple; oraz

(ii) oprogramowanie - powszechnie używane systemy biurowe, tj. w szczególności pakiet biurowy Microsoft Office - obecnie używany (w szczególności word, excel itp.), czytnik Acrobat (w szczególności format PDF), powszechnie używane formaty internetowe/internetowe (format html). Zgodnie z właściwymi przepisami prawa Sprzedawca przekazuje powyższe formaty i nazwy starając się, aby komunikacja była zrozumiała w powszechnie stosowanej formie,

(xi) o kosztach środków porozumiewania się na odległość, przy czym z korzystaniem/użytkowaniem Strony nie są związane żadne inne koszty, opłaty itp. za wyjątkiem niezbędnych opłat za połączenie internetowe, które ponosi Kupujący w zależności od wykorzystywanej przez niego usługi połączenia internetowego,

(xii) o możliwości odstąpienia od umowy, przy czym Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zakupu Towaru bez podania przyczyny, w terminie 60 dni od dnia otrzymania Towaru (ostatniej jego części), zgodnie z dalszymi postanowieniami art. IX niniejszych OWU,

(xiii) że Kupujący jest uprawniony do przesyłania reklamacji do Sprzedawcy za pomocą dowolnej formy komunikacji stosowanej przez Sprzedawcę i w dowolnej sprawie, a Sprzedawca zajmie się nimi i dołoży wszelkich starań, aby je rozwiązać, Sprzedawca może również skorzystać z automatycznego systemu komunikacji w celu rozpatrzenia reklamacji; Kupujący może ponadto skierować reklamację do organu nadzoru lub nadzoru państwowego, którym jest (a) Czeska Inspekcja Handlowa (www. coi.cz) - w zakresie ochrony konsumentów, (b) Urząd ds. Licencji Handlowych (www.statnisprava.cz) - nadzór nad przestrzeganiem obowiązków handlowych i usługowych, (c) Urząd Ochrony Danych Osobowych (www.uoou.cz) - ochrona danych osobowych; w przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia w sprawie polubownego rozwiązania ich sporów, każda z nich może zwrócić się do właściwego sądu,

(xiv) że zamówienie, lub wynikająca z niego umowa kupna, będzie przechowywana u Sprzedawcy, a Sprzedawca umożliwi Kupującemu dostęp do niej na jego żądanie, oraz że nie później niż w momencie dostawy Towaru, Sprzedawca wyśle/wyeksportuje do Kupującego na jego e-mail zgodnie z zamówieniem potwierdzenie zawartej umowy kupna odpowiadającej zamówieniu Towaru złożonemu przez Kupującego

 (xv) że zamówienie i inne czynności prowadzące do zawarcia umowy oraz Strona taka są w języku czeskim,

(xvi) że zawarcie Umowy następuje poprzez uzupełnienie niezbędnych danych - zamówienie Towaru za pośrednictwem Strony, tj. poprzez uzupełnienie niezbędnych danych w ramach formularza zamówienia/e-shopu oraz potwierdzenie/zamówienie Towaru na Stronie poprzez potwierdzenie/kliknięcie przycisku Kup Teraz,

(xvii) w przypadku wykrycia jakichkolwiek błędów podczas wprowadzania danych przed potwierdzeniem/złożeniem zamówienia przez Kupującego, mogą one zostać poprawione w ten sam sposób, w jaki odpowiednie dane zostały wprowadzone,

(xviii) że Kupujący jest uprawniony do pobrania z Serwisu tekstu niniejszych OWU w formie tekstowej, jako dodatku do zamówienia Towaru/umowy jego nabycia,

(xix) w przypadku, gdy z jakichkolwiek przyczyn (pomyłka itp.) postanowienia niniejszych OP odbiegają od ustawowych przepisów dotyczących ochrony kupujących - konsumentów, wówczas nie będą one brane pod uwagę; dotyczy to również przypadku, gdy Kupujący zrzeknie się szczególnego uprawnienia przyznanego mu przez prawo,

(xx) że Sprzedawca zapewnia, że recenzje pochodzą od Kupującego poprzez zapewnienie, że recenzje produktów są zamieszczane wyłącznie od Kupujących, którzy faktycznie zakupili dany Towar (mają dostarczone lub odebrane zamówienie); uwzględniane są wyłącznie recenzje od Kupującego z kontaktowego adresu e-mail podanego w dostarczonym/odebranym zamówieniu na Towar, a w przypadku Towarów tak dostarczonych lub od Kupującego zalogowanego w ramach konta klienta na www. gizmania.cz, a także wyłącznie w odniesieniu do zakupionych przez niego Towarów; weryfikacja powyższych faktów dokonywana jest przez system automatyczny,

(xxi) Sprzedawca może udostępniać na Stronach rekomendacje/rekomendacje Towarów w oparciu o algorytm przeliczania, który uwzględnia sezon sprzedażowy, datę wejścia Towaru do sprzedaży, aktualną dostępność magazynową Towaru, liczbę zamówionych Towarów, ocenę Towaru, liczbę wyświetleń Towaru na Stronach, przyporządkowanie Towaru do podkategorii produktowych w ramach katalogu Sprzedawcy, marże cenowe oraz promocje marketingowe partnerów; względna waga każdej kategorii jest taka sama, ale z możliwym odchyleniem +/- 20% dla każdej kategorii; Sprzedawca jest uprawniony do modyfikacji powyższych kategorii bez ich publikowania w tym miejscu; na żądanie Kupującego Sprzedawca ujawni konkretne użyte kategorie i ich wagę.

III. PRZEDMIOT UMOWY I JEJ ZAWARCIE

3.1 Kupujący ma możliwość zakupu Towarów oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu internetowego na Stronie, tj. zawarcia ze Sprzedawcą umowy kupna-sprzedaży Towarów (dalej również jako "Umowa").

3.2 Zakup Towarów za pośrednictwem Witryny jest oferowany przez Sprzedawcę w ramach prowadzonej przez niego działalności detalicznej i nie jest przeznaczony do sprzedaży Towarów w celu ich odsprzedaży w ramach działalności Kupującego. W przypadku, gdy Kupujący chce nabyć Towary w celu prowadzenia swojej działalności gospodarczej - gospodarczej, musi skontaktować się ze spółką dystrybucyjną Scoot Trade s.r.o., która jest spółką zależną Gizmania s.r.o.

3.3 Zawarcie Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym następuje poprzez wypełnienie niezbędnych danych dotyczących specyfikacji Towaru (określenie Towaru, rozmiar, wzór kolorystyczny itp.), określenie sposobu płatności za Towar, określenie sposobu dostawy Towaru, określenie Kupującego oraz ewentualnie innych niezbędnych danych zgodnie z aktualnym formularzem zamówienia/zawarcia umowy. Kupujący jest zobowiązany i jednocześnie uprawniony do sprawdzenia uzupełnionych danych przed ostateczną wysyłką/potwierdzeniem zamówienia Towarów oraz do poprawiania/poprawiania uzupełnionych danych w taki sam sposób, w jaki dane zostały wprowadzone. Po potwierdzeniu/przesłaniu zamówienia, co następuje w momencie potwierdzenia/kliknięcia przez Kupującego przycisku Kup Teraz, dane nie mogą być zmienione, a zamówienie jest wiążące i Umowa została zawarta, z wyjątkiem sytuacji określonych poniżej.

3.4 W zależności od charakteru transakcji, która nie jest zwykła (ilość Towarów, wysokość ceny, koszty wysyłki, odległości itp.), Sprzedawca ma prawo poprosić Kupującego o autoryzację/potwierdzenie zamówienia w inny odpowiedni sposób (poza potwierdzeniem na Stronie), np. telefonicznie lub pisemnie. Jeżeli Kupujący odmówi autoryzacji zamówienia w żądany sposób, zamówienie uważa się za niezłożone, a umowę kupna uważa się za niezawartą.

3.5 W przypadku, gdy Kupujący nie zapłaci Ceny Zakupu zgodnie z zamówieniem/zawartą Umową, Towary nie zostaną dostarczone przez Sprzedawcę, a Umowa/Zamówienie zostanie anulowane.

3.6 Sprzedawca dopuszcza również w uzasadnionych przypadkach zawarcie Umowy za pomocą środków porozumiewania się na odległość innych niż za pośrednictwem Strony, tj. w szczególności poprzez komunikację mailową ze Sprzedawcą lub telefoniczną itp. W takim przypadku Umowa zostaje zawarta dopiero wtedy, gdy:

(i) Kupujący otrzyma od Sprzedawcy, za pomocą środków porozumiewania się na odległość (w szczególności korespondencji e-mail), zestawienie wszystkich istotnych szczegółów Umowy, tj. specyfikacji Towaru, ceny, sposobu dostawy Towaru, kosztów dostawy Towaru, sposobu płatności, itp. i jednocześnie

(ii) Kupujący nie odmówi w ciągu 12 godzin od otrzymania powyższego podsumowania Umowy w wiadomości e-mail za pośrednictwem formularza kontaktowego, podając dowolny numer zamówienia lub inne dane określone przez Sprzedawcę w celu identyfikacji zamówienia.

3.7 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie przez Kupującego odpowiednich komunikatów elektronicznych lub, w zależności od przypadku, zamówionych Towarów, w przypadku gdy dostawa została zrealizowana na adresy podane przez Kupującego, ale odpowiednie adresy są (tylko/aż) prawem osoby trzeciej do odbioru lub odmowy dostawy itp. Sprzedawca nie jest w stanie ani nie jest uprawniony do stwierdzenia i sprawdzenia prawidłowości danych podanych przez Kupującego przy zamawianiu Towarów. Kupujący jest odpowiedzialny za dokładność i poprawność wypełnionych danych i ponosi wszelkie ryzyko związane z danymi wprowadzonymi przy zamawianiu Towaru.

3.8 Sprzedawca jest uprawniony do stosowania środków technicznych/cyfrowych zabezpieczających przed automatycznym (nie ludzkim) wypełnianiem formularzy zamówień.

3.9 Zawarcie Umowy pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym następuje w oparciu o prawidłowe/poprawne wypełnienie formularza zamówienia we wszystkie obowiązkowe dane (uzupełnienie danych opcjonalnych zależy od woli Kupującego) w Witrynie oraz ostateczne potwierdzenie/złożenie zamówienia przez Kupującego, które następuje poprzez potwierdzenie/kliknięcie przycisku [Kup teraz], Sprzedawca potwierdza Kupującemu za pomocą środków porozumiewania się na odległość przyjęcie zamówienia (w szczególności poprzez wiadomość e-mail na adres podany przez Kupującego).

3.10 Przedmiotem zakupu/sprzedaży w ramach Umowy są wyłącznie pozycje Towarów wyraźnie określone w Zamówieniu/Kontrakcie, chyba że Kupujący i Sprzedawca uzgodnią inaczej.

3.11 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w związku z dokonywaniem zakupów za pośrednictwem Witryny (a także w Sklepach) i aktualizacją odpowiednich danych w Witrynie, może się zdarzyć, że zamówione przez Kupującego Towary są już wyprzedane (choć nadal widnieją w Witrynie jako dostępne). W takim przypadku Sprzedawca poinformuje Kupującego o tym fakcie niezwłocznie po powzięciu o nim wiadomości. Jeżeli w ciągu 2 dni strony nie uzgodnią inaczej (przedłużenia terminu zamówienia lub innej zmiany zamówienia), Umowa ulega rozwiązaniu i żadna ze stron nie będzie uprawniona do żądania zwrotu pieniędzy itp.

3.12 Sprzedawca zobowiązuje się na mocy Umowy do dostarczenia Kupującemu:

- bezusterkowych Towarów zgodnie ze specyfikacją określoną na Stronie w opisie Towaru lub w zamówieniu na Towar lub o właściwościach zwyczajowo przyjętych dla danego rodzaju Towaru

- odpowiadający wszystkim normom, zasadom i przepisom obowiązującym w Republice Czeskiej,

- wyposażony w czeskie instrukcje obsługi i listy naprawcze, jeżeli są zwyczajowo stosowane dla danego rodzaju Towaru,

- dokument podatkowy (faktura) jest fizycznie umieszczony w formie papierowej w paczce dostarczanej z Towarem i/lub jest wysyłany w formie elektronicznej na e-mail, z którego zostało złożone zamówienie.

3.13 Na żądanie Kupującego, Sprzedawca wyda Kupującemu paragon zakupu Towaru wskazujący datę sprzedaży, opis Towaru, cenę Towaru, miejsce dostawy, datę dostawy wraz z danymi identyfikacyjnymi Sprzedawcy. Sprzedawca spełni to również poprzez przesłanie kopii zamówienia na Towar. Jednocześnie Sprzedawca dostarczy Kupującemu, nie później niż w momencie dostawy Towarów na adres e-mail podany w zamówieniu Kupującego, potwierdzenie zawartej umowy kupna odpowiadające zamówieniu Towarów złożonemu przez Kupującego.

3.14 Kupujący ma możliwość odstąpienia od już zawartej Umowy (anulowania lub zmiany zamówienia) w przypadku, gdy powiadomi o tym fakcie Sprzedawcę poprzez wypełnienie formularza kontaktowego tutaj lub na stronie Kontakty w ciągu 2 godzin od zawarcia Umowy (potwierdzenia złożonego zamówienia) lub poprzez dostarczenie zamówienia na linię pakowania.

IV. MIEJSCE REALIZACJI/DOSTAWY

4.1 Miejscem spełnienia świadczenia - dostawy Towarów jest miejsce określone przez Kupującego w Zamówieniu/Kontrakcie. Sprzedawca realizuje dostawy na wszystkie adresy dostawy w Republice Czeskiej i SK.

4.2 Towary są dostarczane z magazynu Sprzedającego lub wybranych sklepów. Gizmania s.r.o., Bubenské nábřeží 306/13, Hala nr 11, 170 00 Praga 7 - Holešovice.

4.3 Punktem kontaktowym w ramach e-sklepu jest centrum klienta Sprzedawcy pod adresem Gizmania s.r.o., Bubenské nábřeží 306/13, Hall No. 11, 170 00 Praha 7 - Holešovice.

4.4 Prawo własności Towarów przechodzi na Kupującego z chwilą dostarczenia Towarów na adres wskazany przez Kupującego (niezależnie od tego, kto odebrał dostawę Towarów).

4.5 W przypadku, gdy Kupujący zamawia Produkty dla osoby trzeciej (umowa na rzecz osoby trzeciej), osoba trzecia nabywa tytuł własności do Produktów z chwilą ich otrzymania (i staje się nabywcą Produktów ze wszystkimi prawami i obowiązkami). Jeżeli osoba trzecia odrzuci Towary, Kupujący nabywa prawa do Towarów, a Umowa nadal obowiązuje pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Jeżeli Kupujący sprzeda Towary osobie trzeciej, osoba trzecia nie nabywa żadnych praw wobec Sprzedawcy.

4.6 Zaleca się, aby Kupujący po otrzymaniu Towarów odpowiednio i dokładnie je sprawdził. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wady Towaru lub stwierdzenia innej niezgodności z zamówieniem, Kupujący proszony jest o niezwłoczne powiadomienie Sprzedawcy w sposób określony poniżej dla dochodzenia roszczeń z tytułu wad Towaru (reklamacji).

4.7 Odbiór osobisty: Sprzedawca może umożliwić odbiór osobisty Towarów w wybranych sklepach Sprzedawcy; zostanie to wskazane na Stronie w ramach formularza zamówienia jako opcja odbioru osobistego. W przypadku odbioru osobistego Towaru Kupujący otrzyma wiadomość tekstową informującą o możliwości odbioru zamówienia.

V. CENY

5.1 Ceny zakupu Towarów podane na Stronie są aktualne w chwili złożenia zamówienia na Towar/realizacji Umowy, co następuje poprzez potwierdzenie/kliknięcie przycisku [Kup Teraz]. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen przed zawarciem Umowy, tj. również w trakcie wyszukiwania Towarów na Stronie, nawet w przypadku umieszczenia Towaru w koszyku itp. ostateczna cena Towaru jest zawsze wyraźnie wskazana przed potwierdzeniem/kliknięciem przycisku [Kup Teraz].

5.2 W przypadku błędu typograficznego w cenie Towaru, Towar zostanie sprzedany po cenie wolnej od błędu, jeżeli był on oczywisty, a w przypadku nieoczywistego, ale możliwego do wykazania błędu typograficznego, Umowa nie zostanie zawarta.

5.3 Cenę Zakupu uważa się za zapłaconą, w związku z wyborem sposobu płatności, dopiero po zaksięgowaniu pełnej Ceny Zakupu za Towar na koncie Sprzedawcy lub poprzez zapłatę gotówką w kasie Sprzedawcy, lub firmie spedycyjnej w przypadku płatności przy odbiorze.

5.4 Cena Zakupu podana na Stronach w ramach Zamówienia i zawartej Umowy jest ostateczną ceną zakupu Towarów (cena za (i) dostawę oraz (ii) sposób płatności podana jest oddzielnie), zawierającą wszystkie podatki, opłaty itp. chyba, że co innego zostało wyraźnie określone na Stronach i w ramach Zamówienia/Kontraktu (cena za specyficzne opakowanie itp.).

5.5 Sprzedawca nie jest zobowiązany, ale jest uprawniony do dostarczenia Kupującemu faktury lub innego dokumentu dotyczącego Ceny (i jej zapłaty). Dowodem na wysokość Ceny i obowiązek jej zapłaty uzgodnionym pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym jest Zamówienie/Kontrakt.

5.6 Za datę dostawy podlegającej opodatkowaniu uważa się datę dostawy Towarów, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

5.7 Kupujący zapłaci Cenę Zakupu w sposób wybrany przez Kupującego, w tym cenę za wybrany przez Kupującego sposób dostawy Towarów oraz cenę za wybrany przez Kupującego sposób płatności.

VI. TERMINY DOSTAW

6.1 Sprzedawca dostarcza Towar w terminie określonym na Stronie, w sekcji Dostawa.

6.2 Towar zostanie dostarczony wybranym przez Kupującego sposobem dostawy, z zastrzeżeniem, że Towar zostanie przekazany i dostarczony przez wybranego przewoźnika (sposób dostawy) w terminie określonym na Stronie. Ostateczny czas dostarczenia Towaru zależy od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy. Termin dostawy Towaru może być określony pewnym przedziałem czasowym. O konkretnym czasie dostawy Kupujący zostanie poinformowany przez wybranego przewoźnika.

6.3 O ile termin dostawy nie został specjalnie określony dla Towaru, wynosi on 30 dni od daty wysłania zamówienia/umowy i zapłaty uzgodnionej ceny Towaru z uwzględnieniem kosztów transportu i środków płatniczych. W przypadku terminu określonego w dniach, są to dni robocze, o ile nie zaznaczono inaczej.

6.4 Termin dostawy Towaru rozpoczyna się od dnia złożenia zamówienia/zawarcia Umowy, a w przypadku wyboru zapłaty ceny za dostawę Towaru w inny sposób niż odbiór Towaru, od momentu zapłaty ceny za dostawę Towaru.

6.5 Termin dostawy Towaru może ulec wydłużeniu proporcjonalnie do okoliczności, jeżeli opóźnienie jest spowodowane siłą wyższą lub okolicznościami niezawinionymi przez Sprzedawcę, jednak maksymalny termin dostawy wynosi 30 dni.

6.6 Jeżeli Sprzedawca nie jest w stanie dostarczyć Towarów w określonym terminie, powiadomi o tym Kupującego bez zbędnej zwłoki. Jeżeli strony nie uzgodnią inaczej w ciągu pięciu (5) dni (w celu przedłużenia terminu dostawy Towarów lub innej zmiany zamówienia), Kupujący może odstąpić od Umowy, a żadnej ze stron nie będzie przysługiwało roszczenie o jakiekolwiek odszkodowanie, itp.

Dz.

VII. KOSZTY DOSTAWY TOWARÓW

7.1 Oprócz Ceny Zakupu, Kupujący zapłaci Sprzedawcy, w taki sam sposób jak Cenę Zakupu za Towary, koszt/cenę dostawy Towarów w cenie określonej dla wybranego przez Kupującego sposobu dostawy Towarów.

7.2 Cena za dostawę - transport Towarów jest zróżnicowana w zależności od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy Towarów i zawiera wszelkie podatki (w szczególności VAT), opłaty itp.

7.3 Aktualna cena za dostawę Towarów zawiera podatek VAT i jest zawsze podawana przy każdym sposobie dostawy. Z uwagi na możliwe zmiany cen za dostawę Towarów (przez przewoźników), ceny te nie są podawane i aktualizowane w tym miejscu, lecz zawsze przy Towarach na Stronie.

7.4 Sprzedawca może - zgodnie z informacją przy dostawie Towaru - dostarczyć niektóre Towary od określonej kwoty ceny zakupu za darmo lub po cenach obniżonych.

VIII. sposób płatności

8.1 Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny za Towar, tj. ceny zakupu, ceny za dostawę Towaru oraz ceny za wybrany przez Kupującego sposób płatności lub innych uzgodnionych cen lub opłat, jednym ze sposobów udostępnionych przez Sprzedawcę dla danego Towaru, tj. w szczególności:

(i) za pobraniem - tj. gotówką przy odbiorze,

(ii) płatność online za pośrednictwem systemu płatności stosowanego przez Sprzedawcę

(iii) przelewem bankowym

IX. ODSTĄPIENIE OD KONTRAKTU BEZ UZASADNIENIA, WYMIANA TOWARU

9.1 Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zakupu Towarów zawartej za pośrednictwem Serwisu/ od zakupu Towarów dokonanego za pośrednictwem Serwisu (środki porozumiewania się na odległość) bez podania przyczyny na następujących warunkach.

9.2 Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu bez podania przyczyny w terminie 60 dni od daty otrzymania Towaru.

9.3 Kupujący dostarczy Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wraz z Towarami podlegającymi zwrotowi:

(i) pocztą na adres Gizmania s.r.o., Bubenské nábřeží 306/13, Hala nr 11, 170 00 Praga 7 - Holešovice,

(ii) za pomocą formularza na Stronie, (Odstąpienie od Umowy Zakupu); Kupujący włoży formularz wraz z fakturą do przesyłki,

(iii) w inny odpowiedni sposób - np. poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na Stronie.

9.4 Termin do odstąpienia od umowy jest zachowany, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie wysłane przed upływem obowiązującego 60-dniowego terminu.

9.5 W przypadku odstąpienia od Umowy przez Kupującego, Kupujący prześle lub przekaże Sprzedawcy otrzymany od niego Towar bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od wysłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W razie wątpliwości, czy Towar został nabyty od Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany udowodnić na żądanie Sprzedawcy, że Towar został nabyty od Sprzedawcy na podstawie Umowy, od której się odstępuje. Kupujący zwróci Towar Sprzedającemu na adres Gizmania s.r.o., Bubenské nábřeží 306/13, Hall nr 11, 170 00 Prague 7 - Holešovice, Towar zostanie odesłany jako zwykła paczka. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane! Kupujący może również zwrócić Towar w dowolnym sklepie Sprzedawcy.

9.6 Sprzedawca zwróci Kupującemu bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dostarczenia potwierdzenia przez Kupującego, że Kupujący wysłał Towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, wszystkie środki pieniężne, w tym koszty dostawy, otrzymane od Kupującego na podstawie Umowy w taki sam sposób, w jaki je otrzymał, chyba że strony postanowią inaczej. Sprzedawca zwróci Kupującemu środki pieniężne otrzymane w inny sposób tylko wtedy, gdy Kupujący wyrazi na to zgodę i gdy Sprzedawca nie poniesie z tego tytułu żadnych dalszych kosztów. Kupujący może wybrać sposób zwrotu pieniędzy, (i) poprzez zwrot na kartę kredytową, (ii) poprzez zwrot na konto PayPal lub (iii) poprzez przelew na rachunek bankowy, którego numer jest podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, (iv) osobiście w sklepach Sprzedawcy.

9.7 Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca zwróci Kupującemu koszty dostarczenia Towaru w wysokości odpowiadającej najtańszemu oferowanemu sposobowi dostarczenia. W przypadku, gdy Kupujący odstąpi od Umowy tylko w odniesieniu do części Towarów (Kupujący zakupił więcej niż jeden Towar w ramach jednej Umowy/zamówienia i odstępuje/zwraca tylko część Towarów), a cena za dostawę wszystkich Towarów została ustalona/uzgodniona w ramach jednej Umowy/zamówienia w jednej kwocie za wszystkie Towary, wówczas Sprzedawca nie zwróci Kupującemu ceny zapłaconej za dostawę Towarów (taka cena dostawy zostanie zwrócona tylko w przypadku odstąpienia przez Kupującego od całej Umowy, tj.

9.8 W przypadku odstąpienia od Umowy przez Kupującego, Kupujący ponosi koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy

9.9 W przypadku, gdy Towar zostanie zwrócony po odstąpieniu od Umowy już używany, uszkodzony, zanieczyszczony lub bez dokumentów dołączonych do Towaru, wówczas Kupujący ponosi odpowiedzialność wobec Sprzedawcy za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z obchodzenia się z nim w sposób inny niż konieczny do zapoznania się przez Kupującego z charakterem, cechami i funkcjonalnością Towaru ("Wymiana"). Sprzedawca będzie dochodził od Kupującego zwrotu Zamiennika poprzez przesłanie Kupującemu środków otrzymanych od Kupującego z tytułu zakupu Towaru pomniejszonych o Zamiennik, lub jeśli spadek wartości zostanie stwierdzony dopiero po zwrocie ceny zakupu, Kupujący zapłaci Sprzedawcy Zamiennik w terminie dziesięciu (10) dni od wezwania do zapłaty.

9.10 W przypadku odstąpienia od Umowy, której przedmiotem jest świadczenie Usługi, a korzystanie z Usługi rozpoczęło się na żądanie Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Kupujący zapłaci cenę za Usługi świadczone do chwili odstąpienia od Umowy.

9.11 Sprzedawca nie obciąży Kupującego żadnymi opłatami za opakowanie lub opłatami pocztowymi przy pierwszej wymianie Towarów. Wymiany można dokonać w dowolnej siedzibie Sprzedawcy, zawsze za łączną cenę produktu równą lub większą od pierwotnej ceny zakupu produktu. W przypadku, gdy cena nowego produktu będzie wyższa, różnica w cenie zostanie zapłacona przez Kupującego bezpośrednio w punkcie wymiany. Zwracany towar będzie w oryginalnym opakowaniu, nieużywany, nieuszkodzony, wraz z akcesoriami, nadający się do dalszej odsprzedaży. Kupujący otrzyma dowód zakupu zwracanych towarów.

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY, GWARANCJE, REKLAMACJE (COMPLAINTS)

10.1 Odpowiedzialność za wady, gwarancje, zastosowanie wad opisane są w Polityka gwarancyjna, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

XI. INNE WARUNKI

11.1 W przypadku, gdy Sprzedawca zapewnia Kupującemu dodatkowe świadczenia związane z zakupem Towaru, takie jak wymiana Towaru w dłuższych terminach, itp. takie świadczenia i związane z nimi dodatkowe obowiązki mają zastosowanie na zasadach uzgodnionych w momencie zakupu Towaru oraz na warunkach podanych przez Sprzedawcę w odpowiednich materiałach.

11.2 Do realizacji praw Kupującego stosuje się odpowiednio odpowiednie postanowienia niniejszych OWU oraz, w stosownych przypadkach, zwykłe procedury obowiązujące w obrocie handlowym, mające zastosowanie do realizacji praw Kupującego, z uwzględnieniem ochrony Kupującego jako konsumenta.

11.3 Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji konsumenckich zapewnia Sprzedawca poprzez poniższy formularz kontaktowy. Sprzedawca przesyła informację o rozstrzygnięciu reklamacji Kupującego na adres elektroniczny Kupującego.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1 Niniejsze OWU obowiązują w brzmieniu określonym na Stronie Internetowej Sprzedawcy w dniu złożenia Zamówienia/Kontraktu, chyba że strony uzgodnią inaczej na piśmie. W przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia/umowy po dacie zmiany OP, OP obowiązują w zmienionym brzmieniu.

12.2 Sprzedawca jest uprawniony do zmiany niniejszych OP według swojego uznania, z zastrzeżeniem, że zmiana OP będzie zawsze publikowana na Stronie lub Strona będzie zawsze wyświetlać OP w ich aktualnej wersji.

12.3 Kupujący mogą w każdej chwili pobrać i zachować niniejsze OP.

 

Niniejsze warunki obowiązują od dnia 6 stycznia 2023 r.