Reklamacje

1. wprowadzenie

1.1 Kim jesteśmy i jak mogą się Państwo z nami skontaktować?

Jesteśmy firmą GIZMANIA s.r.o., nr ID: 24208230, z siedzibą w Bubenské nábřeží 306/13, Holešovice, 170 00 Praga 7, zarejestrowaną w Sądzie Miejskim w Pradze, nr akt C 188745 (dalej zwani "my" lub "GIZMANIA"). W https://www.gizmania.pl/ sklepie internetowym oferujemy Państwu towary (sklep internetowy jest również nazywany "sklepem"). Jeżeli zamawiają Państwo u nas towary w sklepie, występujemy wobec Państwa jako sprzedawca, a Państwo jako kupujący.

 

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać pomoc w jakiejkolwiek sprawie, mogą Państwo skontaktować się z nami tutaj:

  • Numer telefonu: [+4206078396]
  • Adres e-mail: [info@gizmania.cz]
  • Adres dostawy: [Gizmania s.r.o., Bubenské nábřeží 306/13, Hall No. 11, 170 00 Prague 7 - Holešovice]

1.2. Kim Pan jest?

Mogą Państwo być zarówno ludźmi (osobami fizycznymi), jak i osobami prawnymi. Mogą Państwo być konsumentami lub przedsiębiorcami. Ale przede wszystkim zamawiają Państwo towary w naszym sklepie (dalej zwani "Państwo").

 

Kto jest konsumentem?

Każda osoba, która zawiera z nami umowę sprzedaży lub inną umowę poza zakresem swojej działalności gospodarczej lub poza zakresem samodzielnego wykonywania zawodu.

 

Kto jest przedsiębiorcą?

Osoba lub osoba prawna, która zawiera z nami umowę kupna lub inną umowę nie jako konsument. Jeśli zawierają Państwo z nami umowę jako przedsiębiorca, postanowienia niniejszej Procedury Reklamacyjnej, które zgodnie z nią przeznaczone są dla konsumentów, nie mają do Państwa zastosowania.

1.3. Czym jest niniejsza Procedura Reklamacyjn

Niniejsza procedura reklamacyjna jest wiążącym dokumentem prawnym, który stanowi integralną część umowy zawartej między Państwem a nami na podstawie Państwa zamówienia w sklepie oraz integralną część regulaminu. Oznacza to, że umowa i warunki handlowe są przez nią regulowane. W Procedurze reklamacyjnej dowiedzą się Państwo, w jaki sposób mogą Państwo reklamować wadliwy towar i do czego mają Państwo prawo.

1.4 Czy możemy uzgodnić coś innego niż to, co znajduje się w Procedurze Reklamacyjnej?

Tak, możemy również uzgodnić indywidualnie w osobnej umowie kupna lub innej umowie. Nasze indywidualne ustalenia mają pierwszeństwo przed niniejszą Procedurą Reklamacyjną.

 

2. Co to jest wada?

2.1. Wada to nasz koszmar. Chociaż staramy się sprzedawać najlepsze towary, czasami wady są nieuniknione. Co stanowi wadę towaru, określa artykuł 2.2 Kodeksu Reklamacyjnego dla kupujących konsumentów i artykuł 2.3 Kodeksu Reklamacyjnego dla kupujących przedsiębiorców. Za wadę uważa się również wykonanie innej rzeczy. Za wadę uważa się również wady dokumentów niezbędnych do korzystania z towaru.

2.2. Jeśli zawierają Państwo z nami umowę jako konsumenci, ponosimy odpowiedzialność za to, że towar:

 1. jest zgodny z uzgodnionym opisem, rodzajem i ilością, a także jakością, funkcjonalnością, kompatybilnością, interoperacyjnością i innymi cechami opisanymi w sklepie lub uzgodnionymi między nami;
 2. jest odpowiedni do celu, do którego Państwo go potrzebują i na który wyraziliśmy zgodę;
 3. jest dostarczany z uzgodnionymi akcesoriami, w tym opakowaniem, instrukcją obsługi i instrukcją montażu lub instalacji, których mogą Państwo racjonalnie oczekiwać;
 4. jest przydatny do celu, do którego towary tego rodzaju są zwykle używane, w tym z uwzględnieniem praw osób trzecich, ustawodawstwa, norm technicznych lub branżowych kodeksów postępowania, w przypadku braku norm technicznych;
 5. jest równoważny pod względem ilości, jakości i innych cech, w tym trwałości, funkcjonalności, kompatybilności i bezpieczeństwa, ze zwykłymi cechami towarów tego samego rodzaju, których mogą Państwo racjonalnie oczekiwać, w tym uwzględniając nasze publiczne oświadczenia lub oświadczenia złożone przez osoby w tym samym łańcuchu umownym co my (np. producenta), w szczególności reklamę lub oznakowanie;
 6. odpowiada pod względem jakości lub wykonania próbce lub wzorowi, który dostarczyliśmy Państwu przed zawarciem umowy;
 7. zainstalujemy lub zamontujemy towar, jeżeli uzgodniliśmy, że montaż lub instalacja towaru zostanie przeprowadzona przez nas lub przez osobę trzecią na naszą odpowiedzialność; podobnie będziemy odpowiedzialni za wady towaru spowodowane nieprawidłowym montażem lub instalacją, która została przeprowadzona przez Państwa w ramach umowy, a wada jest spowodowana wadą instrukcji, którą dostarczyliśmy do towaru.

2.3 Jeżeli zawierają Państwo z nami umowę jako firma, jesteśmy odpowiedzialni za następujące kwestie:

a)    dostarczymy Państwu towar w uzgodnionej ilości, jakości i wykonaniu; jeżeli jakość i wykonanie nie są uzgodnione, wykonamy towar w jakości i wykonaniu odpowiednim do celu wynikającego z umowy, w przeciwnym razie zwyczajowo przyjętym do tego celu;

(b)    odpowiada pod względem jakości lub wykonania próbce lub wzorcowi; jeżeli jakość lub wykonanie określone w umowie i próbce lub wzorcu różnią się, obowiązuje umowa; jeżeli umowa i próbka określają jakość lub wykonanie w sposób odmienny, ale nie niespójny, towar musi odpowiadać zarówno umowie, jak i próbce lub wzorcowi.

 

3. Kiedy należy złożyć reklamację i do czego jest się uprawnionym?

3.1 Po pierwsze, przyjrzyjmy się, jak to działa gdy zawierają Państwo umowę jako konsumenci.

 1. Odpowiedzialność wobec Państwa za wadę towaru, którą miał on w momencie odbioru przez Państwa, ponosimy tylko wtedy, gdy ta wada ujawni się później. Nasze zobowiązania z tytułu gwarancji jakości pozostają nienaruszone, jeżeli udzieliliśmy Państwu tej gwarancji z przekroczeniem prawa.
 2. Jeśli w ciągu 2 lat od odbioru towaru ujawni się wada (w przypadku sprzedaży towarów używanych w ciągu 1 roku), która istniała w momencie odbioru przez Państwa, mogą Państwo złożyć reklamację. W idealnym przypadku powinni Państwo złożyć reklamację bez zbędnej zwłoki po stwierdzeniu wady; najpóźniej mogą Państwo złożyć reklamację w terminie przedawnienia wynoszącym 3 lata od momentu stwierdzenia wady, jeżeli wada ujawniła się w ciągu 2 lat od odbioru towaru (lub w ciągu 1 roku w przypadku towarów używanych). Później możemy nie uznać Państwa roszczenia.
 3. Jeśli słusznie odkryją Państwo wadę, okres 2 lat (lub 1 roku w przypadku towarów używanych), o którym mowa w poprzednim akapicie, nie ma zastosowania tak długo, jak długo Państwo jako konsumenci nie mogą korzystać z towarów.
 4. Jeżeli wada towaru ujawni się w ciągu 1 roku od otrzymania, towar uważa się za wadliwy w momencie otrzymania, chyba że charakter towaru lub wada to wyklucza. Termin ten nie biegnie tak długo, jak długo nie mogą Państwo korzystać z towaru, jeżeli słusznie zareklamowali Państwo wadę. Oznacza to, że nie muszą Państwo udowadniać, że towar był wadliwy już w momencie otrzymania, jeżeli złożą Państwo reklamację w ciągu 1 roku od otrzymania. Jeżeli wada towaru ujawni się po upływie 1 roku od jego otrzymania, muszą Państwo udowodnić nam, że towar był wadliwy już w momencie jego otrzymania. W przeciwnym razie możemy nie uznać Państwa roszczenia.
 5. Co przysługuje Państwu przy składaniu reklamacji jako konsumentowi?
  • Przede wszystkim, jako konsumenci, mają Państwo prawo do bezpłatnej naprawy towaru lub dostawy nowego towaru bez wad według Państwa wyboru, chyba że wybrany sposób naprawy jest niemożliwy lub nieproporcjonalnie drogi w porównaniu z innym. Jeżeli wybrany przez Państwa sposób usunięcia wady jest niemożliwy lub nieproporcjonalnie kosztowny w porównaniu z innym sposobem (w szczególności biorąc pod uwagę znaczenie wady, wartość towaru bez wady oraz to, czy wada może być usunięta w inny sposób bez znacznych niedogodności dla Państwa), możemy usunąć wadę w inny sposób. Jako sprzedawca możemy odmówić usunięcia wady, jeżeli jest to niemożliwe lub nieuzasadnione kosztowo, biorąc pod uwagę w szczególności znaczenie wady i wartość, jaką miałby towar bez wady.
  • W przypadku, gdy (i) odmówimy usunięcia wady lub nie usuniemy jej w rozsądnym czasie po jej wskazaniu, tak aby nie powodować u Państwa znacznych niedogodności, biorąc pod uwagę charakter towarów i cel, w jakim zostały zakupione, lub (ii) jest oczywiste z okoliczności, że, że wady nie da się usunąć w rozsądnym czasie lub bez znacznych niedogodności dla Państwa, lub (iii) wada się powtarza, lub (iv) wada stanowi istotne naruszenie umowy, mogą Państwo żądać stosownego upustu od ceny lub odstąpić od umowy. Rozsądny upust zostanie określony jako różnica pomiędzy wartością towaru niewadliwego i towaru wadliwego, który Państwu dostarczyliśmy. Nie mogą Państwo odstąpić od umowy, jeżeli wada towaru jest tylko nieznaczna; uważa się, że nie jest ona nieznaczna. Jeżeli odstąpią Państwo od umowy, zwrócimy cenę zakupu bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu towaru lub po udowodnieniu nam, że wysłali Państwo towar.
 6. Jeśli nie wypełniliśmy naszych zobowiązań wynikających z wadliwego wykonania umowy, nie muszą Państwo płacić nam pozostałej ceny towaru lub jakiejkolwiek jej części.

3.2 Przyjrzyjmy się teraz, jak to działa dla nas, gdy zawierają Państwo umowę jako przedsiębiorcy (na przykład dlatego, że zamawiają Państwo towary dla swojej firmy).

 1. Mogą Państwo dochodzić roszczeń tylko z tytułu wad towaru, które istniały już w momencie przejścia ryzyka szkody na Państwa jako kupującego, nawet jeśli ujawniły się dopiero później. Nasze zobowiązania z tytułu gwarancji jakości pozostają nienaruszone, jeżeli udzieliliśmy Państwu tej gwarancji z przekroczeniem przepisów prawa.
 2. Jestcie Państwo zobowiązani do sprawdzenia towaru jak najszybciej po ustąpieniu ryzyka uszkodzenia towaru i upewnienia się co do jego właściwości i ilości. Oznacza to, że są Państwo zobowiązani do osobistej kontroli otrzymanego od nas towaru, do sprawdzenia towaru pod kątem kompletności i integralności opakowania oraz do prawidłowego i starannego sprawdzenia stanu towaru po otrzymaniu go od przewoźnika. W przypadku stwierdzenia wad lub braków, są Państwo zobowiązani do natychmiastowego powiadomienia osoby odpowiedzialnej (pracownika lub przewoźnika) i mają Państwo prawo nie przyjąć takiego towaru. Jeżeli przyjmą Państwo taki uszkodzony towar, muszą Państwo niezwłocznie opisać uszkodzenia w protokole przekazania lub podobnym i poinformować nas o tym. Naruszenie tego obowiązku powoduje wygaśnięcie Państwa praw z tytułu wadliwego świadczenia.
 3. Należy zgłosić sprzeciw wobec oczywistych wad towaru bez zbędnej zwłoki, po tym jak mogli je Państwo wykryć przy terminowej kontroli i zachowaniu wystarczającej staranności. W przeciwnym razie stracą Państwo możliwość skutecznego dochodzenia swoich praw z tytułu wadliwego wykonania w postępowaniu sądowym.
 4. Muszą Państwo dochodzić roszczeń z tytułu wad ukrytych bez zbędnej zwłoki po tym, jak je Państwo odkryli lub powinni byli odkryć przy zachowaniu należytej staranności, najpóźniej w ciągu dwóch lat od otrzymania towaru. W przeciwnym razie, podobnie jak w poprzednim punkcie, stracą Państwo możliwość skutecznego dochodzenia swoich praw z tytułu wad ukrytych w postępowaniu sądowym.
 5. Co przysługuje Państwu w ramach reklamacji jako przedsiębiorcy?
   • Jeśli wadliwe wykonanie jest istotnym naruszeniem umowy, mają Państwo prawo do (i) usunięcia wady poprzez dostarczenie nowej rzeczy bez wady lub dostarczenie brakującej rzeczy, (ii) usunięcia wady poprzez naprawę rzeczy, (iii) otrzymania rozsądnego rabatu od ceny zakupu lub (iv) odstąpienia od umowy.     

  • Wada jest istotnym naruszeniem umowy, jeżeli w momencie zawierania umowy wiedzieliśmy lub powinniśmy byli wiedzieć, że nie zawarliby Państwo umowy, gdyby przewidzieli Państwo to naruszenie.
  • Jeśli nie powiadomią Państwo o wadzie w odpowiednim czasie, nawet w przypadku wadliwego świadczenia, które jest istotnym naruszeniem umowy, mają Państwo tylko takie same prawa jak w przypadku wadliwego świadczenia, które nie jest istotnym naruszeniem umowy.
  • Jeśli wadliwe wykonanie jest nieistotnym naruszeniem umowy, mają Państwo prawo: (i) żądać usunięcia wady lub (ii) żądać rozsądnego obniżenia ceny zakupu.
  • Jeśli nie usuniemy lub odmówimy usunięcia wady w odpowiednim czasie, mogą Państwo zażądać: (i) obniżenia ceny zakupu; lub (ii) mogą Państwo odstąpić od umowy. Nie mogą Państwo zmienić dokonanego wyboru bez naszej zgody.
 6. Wada jest istotnym naruszeniem umowy, jeżeli wiedzieliśmy o niej już w momencie zawierania umowy lub musieliśmy wiedzieć, że nie zawarliby Państwo umowy, gdyby przewidzieli Państwo to naruszenie. W przeciwnym razie, naruszenie nie jest uważane za istotne.
 7. Jeśli wadliwe wykonanie jest istotnym naruszeniem umowy, mają Państwo prawo do usunięcia wady poprzez dostarczenie nowego towaru bez wady lub dostarczenie brakującego towaru, do usunięcia wady poprzez naprawę towaru, do otrzymania rozsądnego rabatu od ceny zakupu lub do odstąpienia od umowy.
 8. Jeśli wadliwe wykonanie jest nieistotnym naruszeniem umowy, mają Państwo prawo do usunięcia wady lub uzyskania rozsądnego rabatu od ceny.
 9. Reklamacja nie zwalnia Państwa z obowiązku zapłaty ceny za towar. Nie ma zastosowania § 2108 Kodeksu cywilnego (ustawa nr 89/2012 Dz.U.).

3.3 Na koniec zobaczmy, co dotyczy wszystkich klientów:

  1. Okresu wad nie należy mylić z okresem użytkowania towaru, tj. okresem, w którym towar przy normalnym użytkowaniu zachowa wymagane funkcje i wydajność, biorąc pod uwagę charakter danego towaru, łącznie z wszelkimi wymaganymi w rozsądnym zakresie czynnościami konserwacyjnymi. Klient przyjmuje do wiadomości, że okres użytkowania towarów do uprawiania sportów ekstremalnych może nie odpowiadać okresowi określonemu dla wady, ponieważ towary te mogą w większym stopniu podlegać zużyciu, które można uznać za spowodowane normalnym użytkowaniem. Zużycie spowodowane normalnym użytkowaniem nie jest wadą. Roszczenie z tytułu normalnego zużycia może zostać odrzucone w szczególności na tej podstawie, że dana rzecz nie jest w ogóle wadliwa w prawdziwym znaczeniu tego słowa.
  2. Najpierw będą Państwo musieli pokryć koszty reklamacji. Jednak zwrócimy Państwu koszty, jeżeli stwierdzimy, że wina leży po naszej stronie. Nie jesteśmy jednak właścicielami kopalni złota, więc zwrócimy Państwu tylko uzasadnione koszty uznanego roszczenia. Proszę więc pamiętać o jak najszybszym złożeniu reklamacji.
  3. Samodzielnie mogą Państwo naprawić wadliwą rzecz lub zlecić jej naprawę komuś innemu tylko wtedy, gdy wyrazimy na to zgodę. W przeciwnym razie nie musimy zwracać Państwu poniesionych kosztów. Usuwając wadę, tracimy możliwość samodzielnego sprawdzenia, czy towar rzeczywiście był wadliwy i czy w związku z tym reklamacja jest uzasadniona. 

 

  1. Jeśli mają Państwo problem ze sposobem, w jaki rozpatrujemy reklamację, chętnie najpierw omówimy go z nami. Wystarczy skontaktować się z nami w dowolny sposób. Jeśli są Państwo konsumentami i chcą rozwiązać wszelkie spory poza sądem, mogą Państwo zwrócić się do pozasądowego organu rozstrzygania sporów. Jest to na przykład Czeska Inspekcja Handlowa pod adresem www.coi.cz/informace-o-adr. Alternatywnie, jako konsument, mogą Państwo rozstrzygnąć swój spór online za pośrednictwem unijnej platformy ODR pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr.

 

 1. Oczywiście mają Państwo również prawo zwrócić się do sądu. Na przykład, jeżeli nie są Państwo zadowoleni ze sposobu, w jaki rozpatrzyliśmy lub nawet nie rozpatrzyliśmy Państwa skargi.

4. Co należy zrobić w przypadku stwierdzenia wady towaru?

4.1. Nie na darmo mówi się, że łatwiej jest dogadać się z dwoma osobami. Proszę się z nami skontaktować i powiedzieć nam:

 1. jaka jest wada artykułu lub jak się objawia (wadę można opisać również poprzez wypełnienie formularza dostępnego tutaj);
 2. czy chcą Państwo naprawić wadę, wymienić towar na nowy, odstąpić od umowy lub chcą uzyskać stosowny rabat;
 3. jakie jest Państwa nazwisko i adres lub jaka jest Państwa nazwa, numer rejestracyjny i siedziba (najlepiej podać telefon i e-mail, abyśmy mogli się z Państwem szybciej skontaktować);
 4. kopia dowodu zakupu (faktura, paragon lub inny dokument) lub numer dowodu, który podaliśmy Państwu przy zawieraniu umowy, lub udowodnić w inny wiarygodny sposób, że towar został zakupiony i kiedy został zakupiony.

Mogą Państwo skontaktować się z nami za pomocą wszelkich dostępnych środków. Na przykład, jeżeli mieszkają Państwo w Pradze lub jej okolicach, mogą Państwo odwiedzić nas pod adresem dostawy [Gizmania s.r.o., Bubenské nábřeží 306/13, sala nr 11, 170 00 Praga 7 - Holešovice]. W innych przypadkach mogą Państwo np. wysłać do nas e-mail na adres [info@gizmania.cz] i następnie wysłać towar zgodnie z punktem 4.2. procedury reklamacyjnej. Jednak to oczywiście od Państwa zależy, którą metodę Państwo preferują. Mogą Państwo zgłosić (zarzucić) wadę w każdy możliwy do udowodnienia sposób. Powinni Państwo jednak pamiętać, że należy wybrać najbardziej korzystny sposób złożenia reklamacji, ponieważ jesteśmy zobowiązani do zwrotu jedynie uzasadnionych kosztów uznanej reklamacji.

4.2 Ponadto będziemy wymagać od Państwa dostarczenia wadliwego towaru wolnego od wszelkich zanieczyszczeń wraz z zawiadomieniem o wadzie zgodnie z punktem 4.1 Procedury Reklamacyjnej lub bez zbędnej zwłoki. Nie jest konieczne wysyłanie kompletnego towaru, a jedynie jego wadliwej części, chyba że indywidualnie uzgodnimy inaczej lub wezwiemy Państwa do tego.

4.3 Jeżeli są Państwo konsumentami, odbierzemy towar na własny koszt w celu usunięcia wady. Jeżeli wymaga to demontażu rzeczy, której montaż został przeprowadzony zgodnie z charakterem i przeznaczeniem rzeczy przed ujawnieniem się wady, zdemontujemy wadliwą rzecz i zmontujemy naprawioną lub nową rzecz lub pokryjemy koszty takiego demontażu.

4.4 Jak tylko otrzymamy od Państwa reklamację, nasza ekipa ratunkowa pospieszy się, aby rozwiązać wszystko tak szybko, jak to możliwe.  

 

5. Do kiedy rozwiążemy reklamację?

5.1. Jeżeli są Państwo konsumentami, gwarantujemy, że rozpatrzymy Państwa reklamację w ciągu 30 dni od jej złożenia. Czas, w którym otrzymamy od Państwa wszystkie informacje wymienione w punkcie 4.1 Procedury Reklamacyjnej wraz z wadliwym towarem zgodnie z punktem 4.2 Procedury Reklamacyjnej, chyba że reklamacja może być rozstrzygnięta bez tego. W tym terminie poinformujemy Państwa również o rozstrzygnięciu reklamacji. Po upływie tego terminu mogą Państwo odstąpić od umowy lub zażądać stosownego rabatu. Jeżeli nie są Państwo konsumentami, postaramy się załatwić wszystko w tym samym terminie, ale nie gwarantujemy maksymalnego terminu.

5.2 W pierwszej kolejności potwierdzimy, kiedy Pan, jako konsument, złożył reklamację, jaka jest treść reklamacji, jakiego sposobu rozpatrzenia reklamacji Pan żąda oraz jakie dane kontaktowe przekazał nam Pan w celu udzielenia informacji o rozpatrzeniu reklamacji. Gdy wszystko zostanie zrobione, otrzymają Państwo od nas czarno na białym datę i sposób rozpatrzenia reklamacji, w tym potwierdzenie naprawy i czasu jej trwania. Jeżeli nie będziemy mogli uznać Państwa reklamacji, nie będziemy ukrywać przed Państwem powodów. Wręcz przeciwnie, wyjaśnimy wszystko tak jasno, jak to tylko możliwe. W przypadku umów niekonsumenckich nie jesteśmy zobowiązani do tak szczegółowego rejestrowania procedury reklamacyjnej. Jednakże, jeżeli Państwo sobie tego życzą, z pewnością poczynimy odpowiednie przygotowania.

5.3 Jeżeli nie będziemy w stanie rozpatrzyć reklamacji w terminie, skontaktujemy się z Państwem. Oczywiście tylko wtedy, gdy będziemy mieli Państwa numer telefonu lub e-mail. To od Państwa będzie zależało, czy wyciągną Państwo spod nas dywan i zgodzą się na przedłużenie terminu.

5.4 Jeżeli wyślą nam Państwo towar pocztą, zostanie on automatycznie odesłany na Państwa adres po rozpatrzeniu reklamacji.

5.5 Jeśli nie odbiorą Państwo towaru w rozsądnym terminie po tym, jak poinformowaliśmy Państwa o możliwości odbioru towaru po naprawie, będziemy uprawnieni do naliczenia opłaty za magazynowanie według normalnej stawki.

 

6. Gwarancja jakości

6.1 Jeżeli udzielamy Państwu gwarancji jakości, a Państwo są konsumentami, zakres, warunki i sposoby korzystania z prawa z tytułu świadczenia wadliwego regulują w pierwszej kolejności informacje zawarte w karcie gwarancyjnej, którą mamy obowiązek wystawić. Informacje nie zawarte w karcie gwarancyjnej, a tym samym wady nie objęte gwarancją, podlegają niniejszej procedurze reklamacyjnej oraz obowiązującym i skutecznym przepisom prawa. Gwarancja jakości nie narusza prawa konsumenta do swobodnego dochodzenia roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

 

7. Kiedy nie odpowiadamy za wady?

7.1. Chociaż zawsze będziemy starali się wyjść Państwu naprzeciw, w niektórych przypadkach nie jest sprawiedliwe, abyśmy usuwali wady, za które nie jesteśmy odpowiedzialni. W szczególności, reklamacja może zostać odrzucona z tego powodu, że przedmiot nie jest wadliwy w prawdziwym tego słowa znaczeniu. Dlatego w szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za wady towarów, jeżeli:

 1. wada została spowodowana przez Państwa lub osobę, której pozwolili Państwo na korzystanie z towaru (na przykład poprzez nieprzestrzeganie instrukcji dostępnych między innymi w sklepie Scootpedia podczas korzystania z towaru, w wyniku czego powstała wada), i/lub
 2. jest to zużycie spowodowane normalnym użytkowaniem towaru lub, w przypadku towarów używanych, zużycie odpowiadające zakresowi ich poprzedniego użytkowania; przez takie normalne zużycie można sobie wyobrazić np. sytuację, w której towar może służyć celowi, do którego został przeznaczony, ale w wyniku jego użytkowania zmienił się jego wygląd lub nieznacznie zmniejszyła się jego skuteczność.

8. Wszystko dobre, co się dobrze kończy

8.1 Stosunki prawne pomiędzy nami a Państwem wynikające z umowy sprzedaży lub innej umowy podlegają prawu Republiki Czeskiej z wyłączeniem przepisów międzynarodowego prawa prywatnego. Wyraźnie wykluczamy zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Ten wybór prawa pozostaje bez uszczerbku dla praw, które mogą Państwo mieć jako konsumenci zgodnie z prawem, które w innym przypadku miałoby zastosowanie do naszego stosunku prawnego.

8.2 Wszelkie spory wynikające z umowy będą rozstrzygane przez nas przed sądami Republiki Czeskiej właściwymi dla jurysdykcji naszej siedziby. Ten wybór właściwości sądu nie dotyczy konsumentów.

8.3 Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Procedury Reklamacyjnej jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie będzie jak najbardziej zbliżone do nieważnego lub nieskutecznego postanowienia. Nieważność lub nieskuteczność jednego z postanowień nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

8.4. Jako Sprzedawca nie jesteśmy związani żadnym kodeksem postępowania w rozumieniu § 1820 ust. 1 lit. n Kodeksu cywilnego

8.5. Niniejszy Kodeks Reklamacyjny stosujemy do wszystkich umów zawieranych z klientami od 06.01.2023.